ساختار سازمانی و بخش‌ها

ساختار هلدینگی و مدیران ارشد سازمان:                                              تعداد سایت‌های تولیدی: 3       تعداد کارکنان: 385 نفر

گروه صنعتی گلرنگ 

                بنیان‌گذار: استاد فقید محمدکریم فضلی

                رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل: دکتر مهدی فضلی

                                       هلدینگ پدیده شیمی پایدار

                                                                رئیس هیئت مدیره: دکتر مهدی فضلی

                                                                نایب رئیس هیئت مدیره: مهندس سید محمدباقر فاضلیان

                                                                مدیر عامل: مهندس کیانوش حسنی‌نژاد

                                                                      شرکت پدیده شیمی غرب

                                                                                                    رئیس هیئت مدیره: مهندس سید محمدباقر فاضلیان

                                                                                                    نایب رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل: مهندس بابک باباجان‌زاده