معرفی

آزمایشگاه شرکت پدیده شیمی غرب به عنوان یکی از مراجع معتبر و مستقل انجام آزمون هاي فیزیکی، شیمیایی و کارایی انواع  پودر شوینده و اسیدسولفونیک و آمونیوم لوریل اتر سولفات، با طرح ریزي و استقرار سیستم مدیریت کیفیت براساس استاندارد: ISO/IEC 2005/17025 فعالیت می‌کند.
ارزیابی آزمایشگاه شرکت پدیده شیمی غرب بر اساس الزامات استاندارد 17025 ISO/IEC در تاريخ خرداد ماه سال 1395 توسط نظام تاييد صلاحيت ايران ( NACI ) انجام شد و با توجه به نتیجه بدست آمده شرکت پدیده شیمی غرب موفق به دریافت گواهینامه این استاندارد و تمدید آن در دوره های بعدی شد.
شایان ذکر است آزمایشگاه آزمون پدیده شیمی غرب که حاصل فعالیت آزمایشگاه هاي تحقیق و توسعه و کنترل کیفیت است، همچنین گواهینامه تایید صلاحیت آزمایشگاه همکار اداره استاندارد و تحقیقات صنعتی استان البرز را نیز اخذ کرده است.

خط مشی آزمایشگاه شرکت پدیده شیمی غرب:
آزمایشگاه تشخیص و کنترل کیفیت شرکت پدیده شیمی غرب در زمینه ی ارائه خدمات تشخیص و کنترل کیفیت به شرکت پدیده شیمی غرب و سایر متقاضیان دریافت خدمات آزمایشگاهی به عنوان آزمایشگاه همکار سازمان ملی استاندارد فعالیت می نماید.

اهم سیاست های مدیریت آزمایشگاه شرکت پدیده شیمی غرب:
1. مدیریت آزمایشگاه معتقد است تضمین ارائه خدمات آزمایشگاهی به متقاضیان تنها از طریق ایجاد و استقرار سیستم مدیریت کیفیت طبق استاندارد بین المللی ایزو 17025 امکان پذیر خواهد بود.
2. تأمین و افزایش رضایتمندی مشتریان در اولویت سیاست های مدیریت آزمایشگاه قرار دارد.
3. منابع انسانی متخصص و ماهر جزء سرمایه های اصلی آزمایشگاه محسوب شده و ارتقاء دانش فنی آنها جزء سیاست های بارز مدیریت آزمایشگاه قرار می گیرد.
4. تضمین صحت و دقت نتایج آزمون بارزترین ویژگی در خدمات آزمایشگاه است.
5. مدیریت ارشد آزمایشگاه برای حفظ اعتبار نتایج صادره، همواره از تجهیزات اندازه گیری معتبر و روزآمد بهره گیری می نماید.
6. مدیریت آزمایشگاه تضمین می کند که اطلاعات مربوط به مشتریان را در اختیار سایرین قرار ندهد و اصل رازداری در آزمایشگاه پدیده شیمی غرب کاملا رعایت می شود.

به منظور تحقق اهداف کیفی با محوریت اصول خط مشی سیستم مدیریت کیفیت آزمایشگاه آزمون و الزامات استاندارد، مدیریت آزمایشگاه خود را ملزم و متعهد می داند که منابع و امکانات لازم را فراهم آورد و بهبود مداوم اثربخشی سیستم مدیریت کیفیت آزمایشگاه را در بازنگري هاي دوره اي مورد پایش و کنترل قرار دهد.

اهمیت استاندارد 17025:
استاندارد 17025 برای آزمایشگاههایی که بر اساس نظام مدیریت کیفیت عمل می کنند و می خواهند صلاحیت فنی خود را  اثبات نمایند تدوین شده است. این استاندارد که نتیجه تجربیات به دست آمده از اجراي موفق 25  IEC/ISO و استاندارد اروپايي EN 45001  بوده، هم اکنون جایگزین مناسبی براي هر دوی آن ها شده است.این استاندارد که یک سیستم مدیریت حاکم بر آزمایشگاههاي کالیبراسیون و آزمون است، فقط از چارچوب مدیریتی برخوردار نیست، بلکه با ارائه راهکارهایی براي مقادیر و روش هاي اندازه گیري شده و روش هاي اندازه شناسی بصورت علمی و فنی، فعالیت آزمایشگاهها را بررسی می کند؛ پس هم داراي اعتبار اندازه گیري بوده و هم بهبود پیوسته فعالیت آزمایشگاهها را در پی دارد.

 مهم ترین مزایاي اخذ تایید صلاحیت 17025:
ارتقاء کیفیت (دقت و صحت) نتایج آزمون و قابلیت اطمینان به آن ها؛
پذیرش آزمایشگاه ها به عنوان آزمایشگاه مرجع و همکار از طرف موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی؛
برآورده سازي تغییرات در الزامات و مقررات دولتی و صنعتی جهت انجام آزمون ها؛
توجه به صلاحیت پرسنل آزمایشگاه و ارتقاء آن؛
کسب اطمینان از کالیبره شدن مستمر تجهیزات آزمایشگاه ها؛
استاندارد کردن روش هاي اجرایی و مدیریتی آزمایشگاه ها؛
ارتقاء سطح مشتري مداري آزمایشگاه ها؛
رضایت مندي هر چه بیشتر دریافت کنندگان خدمات و جلب اعتماد روز افزون آن ها به آزمایشگاه

بخش های آزمایشگاه‌ کنترل کیفیت پدیده شیمی غرب:
آزمایشگاه حین فرآیند تولید پودر
آزمایشگاه حین فرآیند تولید سولفوناسیون
آزمایشگاه پودر
آزمایشگاه سولفوناسیون
آزمایشگاه کنترل کیفیت

کارکنان آزمایشگاه: 
کارشناس ارشد شیمی: 2 نفر
کارشناس شیمی: 3 نفر
تکنسین: 11 نفر

دستگاه ها و تجهیزات:
1. Tergotometer WADEGATI
2. Oven Fan Azma Gostar
3. Furance Fan Azma Gostar
4. Balance (of Moisture Analyzer) OHAUS & Sartorius
5. Balance AND & KERN &  OHAUS & Sartorius
6. Refractometer ATAGO
7. pH Meter WTW
8. Temperature-Humidity Logger MarMonix
9. Test sieve Tyler
10. Gas Chromatograph (GC) Agilent Technologies
11. spectrophotometer refractometer data color
12. spectrocolorimeter Lovibond