خدمات

کلیه آزمون های سورفکتانت های آنیونیک:
o درصد ماده فعال
o مواد الی سولفونه نشده
o pH
o رطوبت
o اکسیدان
o سدیم سولفات
o سولفوریک اسید
o رنگ
o Dioxane
o Oxidant
o قلیائیت
o اسیدیته
آنالیز پودر شوینده با کف کم و زیاد(پودر لباسشویی دستی و ماشینی):
o شکل ظاهری
o بو
o قابلیت پراکندگی
o pH
o رطوبت و مواد فرار
o قلیائیت آزاد
o اندازه گیری خاکستر پارچه استاندارد(رسوب زدایی)
o قدرت پاک کنندگی و چرک بری
o درخشان کنندگی
o بسته بندی
o نشانه گذاری
o درصد نمک
o دانسیته
o دانه بندی